Trafikimi i djemve dhe burrave të rinj në Shqipëri

This content was suggested by: 

hollësi

Data:  23 Maj 2019 Botuesi:  Asylos and ARC Foundation Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Ky raport paraqet informacione për vendin e origjinës në Shqipëri në lidhje me trafikimin e djemve dhe burrave të rinj, gjatë periudhes 1 janar 2016 dhe 31 mars 2019, si dhe informacione të marra nga intervistimi i një sërë aktorëve ndërmjet dhjetorit 2018 dhe marsit 2019.

Raporti synon të plotësojë boshllëkun në literaturë për gjendjen e djemve dhe të rinjve shqiptarë që janë viktima të trafikimit dhe kësisoj të kontribuojë në zhvillimin e një debati me informues rreth kësaj situate. Për me tepër, raporti mund të përdoret edhe si një mjet për të ndihmuar praktikuesit ligjorë dhe për të ndihmuar që vendimmarrësit të marrin parasysh të gjithë materialin përkatës rreth këtij fenomeni .
Numri total i faqeve: 
318
Series this is part of: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria
TDH program this relates to:  Child migration

Ky projekt është financuar nga: