Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

58 items available. Click here to search.
Mungesa e aktiviteteve fizike, shkaktar i mbipeshës tek fëmijët (Materiale auto-didaktike)
14 Gsh 2017
Mbipesha është një problem serioz për një përqindje të madhe të fëmijëve në mbarë botën. Moskujdesi serioz i prindërve ndaj të ushqyerit të fëmijëve, e në veçanti, mos aktiviteti fizik, janë disa nga shkaktarët për obezitetin tek fëmijët.
Një Hulumtim Sistematik i Literaturës mbi Faktorët e Reziliencës dhe ata Rrezikues te Fëmijët dhe Adoleshentët Emigrantë në Shtetet Evropiane (Mjete për trajnerët)
28 Kor 2017
Shqyrtimi i literaturës mundëson identifikimin e tematikave që janë studiuar gjerësisht kundrejt atyre që nuk janë prekur shumë nga hulumtimet shkencore.
Mbështetja e fëmijëve me vështirësi në të lexuar dhe shkruar [Kurs online] (Kurse online)
15 Maj 2017
Kursi është për mësuesit që duhet të kuptojnë përse disa fëmijë kanë kaq shumë me leximin dhe shkrimin, shpesh e thirrur "disleksia", dhe të mësojnë më shumë lidhur me praktikat e mira në mësimin e shkrimit për të gjithë nën dritën e zbulimeve të
Program Mastër Ndërkombëtar në Zhvillimin e Fëmijëve -- viti akademik 2017/18 (Classroom learning)
25 Pri 2017
Kjo mundësi i ofrohet profesionistëve të angazhuar ne fushën e përfshirjes dhe zhvillimit të komunitetit Rom. Ky është një program 1 vjecar Masteri Ndërkombëtar mbi Zhvillimin e Fëmijëve që realizohet ne Izrael.
Revistë arabe për prindërit e adoleshentëve (Materiale auto-didaktike)
24 Pri 2017
Kjo revistë online mbulon një sërë çështjesh veçanërisht për prindërit e adoleshentëve arabë. Link-u i mëposhtem lejon lexuesit të shikojne çështjet dhe artikujt e mundësuar.
Çfarë është abuzimi i fëmijës? (Materiale auto-didaktike)
20 Pri 2017
Nga Katherine B. Wiens M.Ed, M.S. dhe Micheal Blackford / CASA: A Voice for Children Inc. board members
Çdo fëmijë i fundit (Materiale auto-didaktike)
24 Mar 2017
Save The Children
Raporti (Ang.) sjell në dritë pabarazinë në mes të grupeve të ndryshme të fëmijëve dhe progresit i kohëve të fundit në luftimin e varfërisë ekstreme shpesh nuk ka arritur tek ata fëmijë që kanë nevojë më së shumti - për shkak të gjeografisë, gjini
Mbështetja e pjesëmarrjes së fëmijëve (Kurse online)
20 Shk 2017
E-kursi i ChildHub mbi mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijeve u zhvillua nga CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland).

Faqet

Ky projekt është financuar nga: