Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

67 items available. Click here to search.
Të Drejtat Njerëzore të Fëmijëve [Kurs online falas] (Kurse online)
09 Jan 2017
Bazuar në kontributin e disiplinave të ndryshme akademike, përfshirë ato juridike, psikologjike, sociologjike, historike, edukative dhe shkencave shëndetësore, ekonomike dhe antropologjike, një qasje ndërdisiplinore udhëheq studentin në zgjedhjen
Të drejtat e njeriut në Praktikë: Puna në terren (Kurse online)
20 Qer 2016
A jeni të interesuar të punoni në fushën e të drejtave të njeriut?
Program Trajnues Profesional për Anëtarët e Rrjetit IRIS (Classroom learning)
01 Qer 2016
Anëtarët e rrjetit IRIS janë të ftuar të aplikojnë për një Program Trajnues Profesional për stafin e tyre, që do të zhvillohet në Francë ne Qershor 2016, për katër javë.
Aktivitete psikosociale në brazinë gjinore për adoleshentët (Mjete për trajnerët)
12 Pri 2016
Ky manual i dedikohet në vecanti, por jo vetëm, profesionistëve dhe drejtuesve të rinj të cilët janë të përfshirë në aktivitete me djem dhe të rinj nga 12 vjec e lartë, për të zhvilluar një tërësi aftësish me synim uljen e sjelljeve abuzive dhe dh
Analiza e situatës lidhur me të Drejtat e Fëmijëve (Kurse online)
03 Shk 2016
Ky kurs është për praktikuesit në fushën e zhvillimit që punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve të cilët janë duke planifikuar apo duke marrë parasysh të ndërmarrin një analizë të situatës së të drejtave të fëmijëve.
Monitorimi dhe Vlerësimi në sektorin joqeveritar (Kurse online)
03 Shk 2016
Në këtë kur online anëtarë të stafit të OJQ-ve, aktivistë të të drejtave të njeriut dhe punonjesit e zhvillimit do të njihen me bazat e planifikimit dhe zbatimit të programeve bazuar në monitorimin dhe vlerësimin.
Aplikimi i qasjeve terapeutike përmes artit në punën sociale me fëmijët (Materiale auto-didaktike)
25 Jan 2016
Деница Лозанова
Qasjet e artit janë të bazuar në besimin se procesi krijues i përfshirë në bërjen e artit është shërim dhe sjell një ndryshim pozitiv të jetës. Mjetet artistike përdoren për tu shprehur dhe për tu vetë ndërgjegjësuar.
Udhëzuesi Evropian për shkolla për promovimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe në trajtimin e largimit të hershmëm nga shkollat (Mjete për trajnerët)
17 Jan 2016
European Commission
Udhëzuesi Evropian për Shkolla ofron ide konkrete për përmirësimin e bashkëpunimit brenda, në kuadër dhe përtej shkollave me qëllim që ti mundësojnë të gjithë fëmijët dhe të rinjtë që të kenë sukses në shkollë.
Moduli elektronik për etërit (Kurse online)
21 Dhj 2015
Ky kurs ofron një pasqyrë të njohurive kyçe dhe të dhëna në lidhje me rolin unik dhe të pazëvendësueshëm që luajnë baballarët në mirëqenien e fëmijëve të tyre.
Parandalimi i Keqtrajtimit të Fëmijëve - OBSH (Mjete për trajnerët)
10 Dhj 2015
WHO
Ky kurs i shkurtër përshkruan qasjen e shëndetit publik ndaj keqtrajtimit të fëmijëve.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: