Praktika premtuese

Kjo faqe përmban përshkrime dhe përmbledhje të praktikave për mbrojtjen e fëmijëve që janë provuar dhe kanë rezultuar se funksionojnë. Megjithëse, do të ishte e tepruar t'i quaje 'praktika të mira', ato janë mbeten premtuese. Shpresojmë të mësoni prej tyre!

29 items available. Click here to search.
Përcaktimi i Interesit më të larte të fëmijës
Meqenëse parimi "Interesi me i Larte i Femijes" (BIC) është i njohur, por i kuptueshëm në mënyra të ndryshme, Save the Children Albania ka bashkepunuar me Iniciativat Ndërkombëtare për Zhvillimin e Fëmijëve (ICDI) për të zhvilluar një mjet që prak
Dy pjesëza pazëll-i të ndërlidhura: Qasja e informuar nga Trauma dhe Drejtesia Rehabilituese
Në një artikull të publikuar së fundmi nga Youth Today, lexuesit patën mundësi të mësonin rreth "Eshtë koha per Lëvizjen e Informuar nga Trauma ne Edukim, në qëndrën udhezuese, që punon në bashkëpunim me Long Beach Unified School District.
Shembuj të praktikave të mira për menaxhimin e fëmijëve në lëvizje
  Faqja e internetit e BE për Informacionin për Integrimin e Migrantëve dhe praktikat e mira liston 1668 dokumenta të praktikave të mira të identifikuara, lidhur me fëmijët në lëvizje – përfshi 267 studime rasti.
Praktika premtuese per parandalimin e abuzimit dhe neglizhimit te femijeve
Kjo permbledhje nga rrjeti i praktikave premtuese ofron një pasqyrë të praktikave të bazuara në evidenca për parandalimin e abuzimit dhe neglizhimit te femijëve.
Drejt një planprogrami shtesë: studimet e pasdites për ngushtimin e zbrazëtirës arsimore
Fëmijët nga minoritetet etnike që jetojnë në Kosovë, veçanërisht nga komuniteti RAE, ngecin në punën e shkollës mbrapa shumicës së nxënësve për disa arsye.
100 Praktikat më të mira në Mbrojtjen e Fëmijëve
Ky botim përmbledh praktikat e fokusuara në mbrojtjen e fëmijëve në familje dhe komunitet, programe për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual, shfrytëzimi ekonomik, mbrojtjen e fëmijëve në situata të jashtëzakonshme, duke përfshirë edhe kon
Projekti-PARANDALIMI I DHUNËS NË SHKOLLA
Policia e Kosovës në kuadër të misionit dhe vizionit të saj në identifikimin, hetimin dhe ndjekjen e keqbërësve dhe sjelljen e tyre para drejtësisë, fokus të veçantë dhe me prioritet i jep parandalimit të veprave të ndryshme penale ku përmes këtij
Programi i Përkujdesjes pas Lirimit nga burgu
Programi i përkujdesjes pas lirimit nga burgu është program i bazuar në komunitet që siguron kalim efektiv nga burgu në kthimin në komunitete për të miturit, duke ofruar mbikqyrje të rregullt dhe kontinuitet të shërbimeve dhe programeve që promovo

Faqet

Ky projekt është financuar nga: