Përcaktimi i Interesit më të larte të fëmijës

This content was suggested by: 
Date: 
01 Jan 2018
Botuesi: 
Save The Children In Albania
Author: 
International Child Development Inititiaves

Meqenëse parimi "Interesi me i Larte i Femijes" (BIC) është i njohur, por i kuptueshëm në mënyra të ndryshme, Save the Children Albania ka bashkepunuar me Iniciativat Ndërkombëtare për Zhvillimin e Fëmijëve (ICDI) për të zhvilluar një mjet që praktikuesit në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve te mund ta përdorin per te bere nje percaktim sa me te mire te interesit me te larte te femijes.

Këto udhëzime/materiale vlejnë kryesisht për Punonjësit për Mbrojtjen e Fëmijëve (CPWs) që punojnë në Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve (NJMF) dhe Vlerësimin e Nevojave dhe Njësitë e Referimit (NARU) në nivel lokal. Por udhëzimet dhe listat e kontrollit mund të përdoren gjithashtu nga profesionistë të tjerë si psh ata të përfshirë në ekipet ndërsektoriale, ata te sistemit gjyqësor etj.

Qëllimi i vërtetë i këtyre dokumenteve është t'u ofrojë praktikuesve një mjet praktik, të lehtë për t'u përdorur, që do t'i mbështesë ata në marrjen e vendimeve gjatë vlerësimit të interesit më të lartë të fëmijës.

Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Shqipëria

Ky projekt është financuar nga: