Praktika premtuese per parandalimin e abuzimit dhe neglizhimit te femijeve

Date: 
30 Mar 2017

Kjo permbledhje nga rrjeti i praktikave premtuese ofron një pasqyrë të praktikave të bazuara në evidenca për parandalimin e abuzimit dhe neglizhimit te femijëve. Ajo përshkruan shtrirjen e problemit, trajton çështjet e shpenzimeve/kostove për individët dhe shoqërinë, dhe përmbledh strategji premtuese për parandalimin e abuzimit dhe neglizhimi.

 

përkthim nga Juliana Ajdini

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Evropa
Afrika
Amerika
Azia
Australia

Ky projekt është financuar nga: