Mirë se vini tek sheshi i lojërave! mjete interaktive dhe artistike për të punuar me fëmijët dhe të rriturit [vebinar në ChildHub]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Data: 
21 Sht 2016
Start and finish time of webinar: 
14:00 CET
Lecturer: 
Katja Bizjak, trainer and coach

Kur ne punojmë me njerëz shpesh duhet të jemi shumë kreative se si ta marrim dhe mbajmë vëmendjen e tyre, përfshirjen dhe bashkëpunimin. Mjetet interaktive (si fotot, kartat, kubet, blloqet, miniaturat, kukullat ...) ose mjetet artistike (të bërit kolazh, vepra arti, vizatim) na ofrojnë larmi të madhe të mundësive për të filluar, për ta thelluar apo për të përfunduar seancën, pavarësisht nëse flasim për punën e "një për një" apo duke punuar me grupin e fëmijëve apo të rriturve.

Mënyrat simbolike dhe artistike të shprehjes janë mjet jashtëzakonisht i fuqishëm. Ato sjellin materiale nga ana e pa vetëdijshme në atë të vetëdijshme dhe aty është vendi ku ndodhë shërimi i traumave. Është shumë e dobishme për punë me fëmijë emigrantë pasi që gjuha ekspresive mund të kapërcejë pengesën gjuhësore. Përveç kësaj ajo përfshin dimensione të tjera të psikikës, jo vetëm pjesën kognitive të funksionimit tonë.

Në webinar ne do të shikojmë tek mjetet e ndryshme dhe prezantuesi do të ndajë përvojën e saj të punës me grupe të ndryshme, për shembull fëmijët, adoleshentët, mësuesit, punëtorët e rinj nga OJQ-të, ekipet në kompanitë. Ajo përfshin gjithashtu grupet në nevojë (p.sh. homoseksualët, emigrantët).

Webinari "Mirë se vini në shesh lojërash" do të na japë disa ide se si të përdorin mjete të thjeshta (të cilat ne mund të prodhojë vetë) për të arritur rezultate më të mira dhe të argëtohen në punën që bëjmë. Është e dobishëm për të gjithë, të cilët punojnë me njerëz (fëmijë dhe të rritur) në baza ditore nga terapi individuale / stërvitje / këshillim deri në seancat grupore apo programe të trajnimit.

 

Rreth trajneres:

Katja Bizjak, trajnere dhe mentore

Katja Bizjak ka organizuar seminare të ndryshme, trajnime, ndërtimin e grupeve punuese dhe mentorim për më shumë se 15 vjet. Fokusi kryesor i këtyre programeve është në komunikim, marrëdhënie ndërpersonale, zgjidhjen e konflikteve, puna me klientë të vështirë, motivimin, zhvillimin potencial, menaxhimin e kohës dhe stresit. Ajo përdor mënyra kreative dhe interaktive të punës dhe e kombinon supervizimin me zhvillimin personal dhe të njohurive nga psikoterapia (analizë transaksionale, teoria e zgjedhjes, Gestalt).

Me një sfond profesional në pedagogji sociale, Znj Bizjak është e  certifikuar me Diplomë të Praktikës në Mentorim Ekzekutiv, ajo përfundoi studimet e Artteve Terapeutike të kreativitetit ekspresiv dhe mentorimin sipas modelit të Jungut. Znj. Bizjak ka punuar 8 vjet me UNICEF-in në Slloveni, ku ajo ishte në kreun e programeve arsimore që kanë të bëjnë me avokimin dhe mbrojtjen e fëmijëve. Aktualisht, Znj. Bizjak punon në kompaninë e saj Sandtray, ku "të mësuarit ndodh përmes lojëreve".

 

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

Ky projekt është financuar nga: