Mirëqenia e punonjësve të emergjencave - Detyra për t'u kujdesur

Data: 
03 Gsh 2017
Start and finish time of webinar: 
3pm CET, 1pm UTC
Lecturer: 
Lynne Cripe, Director of Resilience Services at The KonTerra Group
Olivier Nyssens, Stress and Resilience Adviser at ICRC
Organizatori: 
MHPSS.Net

About the Presenters:

Lynne Cripe is Director of Resilience Services at The KonTerra Group, a leading provider of staff care and resilience services to the international humanitarian and development community. At KonTerra, she provides strategic direction for KonTerra’s staff care and resilience services. As a social psychologist with 20 years’ experience in international relief and development, she has particular expertise working with organizations and individuals to foster resilience in the face of challenges and crises. Prior to joining KonTerra, Lynne served as Director of Employee Engagement, Support & Communications at CARE USA, conceptualizing and implementing a comprehensive staff support program, with a particular focus on crisis and emergency response protocols. She also served as a technical advisor at USAID on issues pertaining to the psychosocial support of children affected by armed conflict, survivors of torture and disaster-affected communities. Lynne earned her PhD in Social Ecology from the University of California, Irvine. She has worked in more than 25 countries, primarily in high-risk environments.  She lives in Alexandria, Virginia in the United States.

Olivier Nyssens is Stress and Resilience Adviser at ICRC, the International Committee of the Red Cross in Geneva. His role covers the diversity of 16.000 HQ and Field staff in 90 different countries.  Olivier is a social anthropologist with a background in psychosocial interventions in various humanitarian contexts, Human Resources management and research in symbolic structures around grief and bereavement. Prior to joining ICRC Olivier worked 10 years with the Belgian Red Cross providing psychosocial services to domestic and international communities and individuals affected by disasters and supporting emergency responders. He also worked in HR management with PricewaterhouseCoopers and in coaching, developing a special focus on the adjustment between individuals and organizations. His first career of active research in field ethnography and anthropology about funerary rituals is a foundation to his willingness to provide new supporting tools to affected people. Olivier academic curriculum in anthropology, linguistic and philosophy took place in Louvain (Belgium), Paris and Cambridge (UK).

About the Moderator:

Marcio Gagliato is a psychologist, with master degree in social psychology and pursuing his PhD in Global Public Health. Marcio was awarded a Human Rights Fellowship from Columbia University (NY) and has worked in several countries, especially in emergency settings, focused on a wide range of MHPSS management programmatic areas. Marcio is a MHPSS.net team member.

 

Rreth webinar:

MHPSS.net do të organizoje një Webinar "Mirëqenia e punonjësve të emergjencave - Detyra për t'u kujdesur ". Lynne Cripe dhe Olivier Nyssens do të eksplorojnë temën e rëndësishme në fushën humanitare. Kuadri i kujdesit të stafit dhe mbështetja psiko-sociale për punëtorët humanitarë dhe te zhvillimit ka ndryshuar dukshëm gjatë dekadës së fundit. Organizatat e ndihmës gjithnjë e më shumë pranojnë se detyra e tyre e kujdesit shtrihet në shëndetin psikologjik dhe sigurinë e personelit të tyre dhe po ndërmarrin hapa për të përmbushur këtë detyrë kujdesi. Ky webinar do të shqyrtojë praktikat dhe trendet e mira lidhur me kujdesin e stafit, si dhe boshllëqet që meritojnë vëmendje dhe fokus më të madh.

Ju lutemi përdorni këtë link për t'u regjistruar në webinar

Ju lutem vini re se ka numër të kufizuar të hapësirave për pjesëmarrësit në internet prandaj ju këshillojmë të plotësoni sa më shpejt regjistrimin. Takimi gjithashtu do të transmetohet drejtpërdrejt në kanalin YouTube të MHPSS.net (me disa mundësi për ndërveprim dhe komente) për ata që nuk mund të hyjne në sallën e mbledhjeve online.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me takimin online konsultativ, ju lutemi t'i shkruani Renata Reali në renata@mhpss.net.

Rreth Prezentuesve:

Lynne Cripe është drejtoreshë e shërbimeve të reliziences në Grupin KonTerra, një ofrues kryesor i shërbimeve të kujdesit dhe shërbimeve të reziliences për komunitetin ndërkombëtar humanitar dhe zhvillimor. Në KonTerra, ajo siguron drejtim strategjik për shërbimet e Kujdestarëve dhe Resiliencës së KonTerra-s. Si një psikologe sociale me përvojë 20 vjeçare në ndihmën dhe zhvillimin ndërkombëtar, ajo ka ekspertizë të veçantë duke punuar me organizatat dhe individët për të nxitur rezelicnesn përballë sfidave dhe krizave. Para se të bashkohej me KonTerra, Lynne shërbeu si Drejtore e Angazhimit të Punonjësve, Mbështetjes dhe Komunikimit në CARE USA, duke konceptuar dhe zbatuar një program gjithëpërfshirës të mbështetjes së stafit, me një fokus të veçantë në protokollet e krizës dhe reagimit emergjent. Ajo gjithashtu ka shërbyer si këshilltare teknike në USAID për çështje që kanë të bëjnë me mbështetjen psiko-sociale të fëmijëve të prekur nga konfliktet e armatosura, të mbijetuarit e torturave dhe komunitetet e prekura nga fatkeqësitë. Lynne fitoi doktoraturë në Ekologjinë Sociale nga Universiteti i Kalifornisë, Irvine. Ajo ka punuar në më shumë se 25 vende, kryesisht në mjedise me rrezik të lartë. Ajo jeton në Aleksandri, Virxhinia në Shtetet e Bashkuara.

Olivier Nyssens është Këshilltar Stresi dhe Resilience në KNKK, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq në Gjenevë. Roli i tij mbulon diversitetin e 16,000 shtabit dhe stafit në terren në 90 vende të ndryshme. Olivier është një antropolog social me një background në ndërhyrjet psiko-sociale në kontekste të ndryshme humanitare, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe hulumtimet në strukturat simbolike rreth pikëllimit dhe humbjes. Para anëtarësimit në ICRC Olivier punoi 10 vjet me Kryqin e Kuq Belg duke ofruar shërbime psikosociale për komunitetet vendore dhe ndërkombëtare dhe individët e prekur nga fatkeqësitë dhe mbështetjen e respondentëve të emergjencave. Ai gjithashtu ka punuar në menaxhimin e Burimeve Njerëzore me PricewaterhouseCoopers, duke zhvilluar një fokus të veçantë në përshtatjen midis individëve dhe organizatave. Kariera e tij e parë e hulumtimit aktiv në etnografinë dhe antropologjinë në terren rreth ritualeve funerale është një themel i gatishmërisë së tij për të ofruar mjete të reja mbështetëse për njerëzit e prekur. Kurrikula akademike e Olivier në antropologji, gjuhësi dhe filozofi u zhvillua në Louvain (Belgjikë), Paris dhe Kembrixh (UK).

Rreth Moderatorit:

Marcio Gagliato është një psikolog, me diplomë master në psikologjinë sociale dhe ndjekur doktoratën e tij në Shëndetin Publik Global. Marcio u dha një bursë për të drejtat e njeriut nga Universiteti i Kolumbias (NY) dhe ka punuar në disa vende, veçanërisht në mjediset emergjente, të fokusuara në një gamë të gjerë të zonave programore të menaxhimit të MHPSS. Marcio është një anëtar i ekipit MHPSS.net.

 
Etiketat: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
English
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: