Ndarja e praktikave të mira të punës me fëmijët refugjatë dhe emigrantë [ChildHub Webinar]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Data: 
23 Nën 2016
Start and finish time of webinar: 
3 pm CET
Lecturer: 
Vahida Hujzerović, Slovene Philanthropy, Slovenia
Elena Vilarova Velkovska, National Officer in Child Protection in Emergency, UNICEF FYROM
Marina Uzelac, Project Manager at Slovene Philanthropy, Slovenia

Rreth webinarit:

 

Gjatë zbatimit të projektit "Zhvillimi i kapaciteteve dhe ofrimi i mbështetjes për punonjësit e vijës së parë në ndihmë të refugjatëve dhe fëmijëve emigrantë në Evropën Juglindore", pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e ndarjes së përvojës dhe njohurive midis punonjësve nga vende të ndryshme të përfshira në krizë, sidomos pasi ata përballen me shumë sfida të përbashkëta duke punuar me grupe të njëjta.

Ky webinar synon të sjellë punonjësit socialë nga vende të ndryshme të rajonit për të ndarë përvojat e tyre dhe praktikat e mira dhe për të krijuar një platformë për punëtorët e vijës së parë nga vende të ndryshme për të krijuar dhe për të ruajtur një bashkëpunim dhe mbështetje në të ardhmen me njëri-tjetrin për çështjet që lidhen me krizën e refugjatëve / migranti kriza. Gjatë webinarit tre prezantuesit me një përvojë të gjerë praktike në mbrojtjen e fëmijëve do të ndajnë praktikat e tyre të mira.

 

Në lidhje me lehtësuesen e takimit:

Stephanie Delaney është punonjëse sociale me një eksperiencë të gjërë pune me fëmijët dhe familjet në risk. Ajo do të ndajë githashtu përvojën e saj në punën me mjaft agjensi ndërkombëtare në Afrikë, Azi, Europën Juglindore dhe Lindjen e Mesme.

Në lidhje me lektorët:

Vahida Hujzerović (punonjëse e Slovene Philanthropy, Slovenia) koordinon projektin e ndihmës psikosociale per fëmijet refugjatë dhe familjeve të tyre të akomoduar në qëndrat e azilit në Slloveni. Përpos përvojës me refugjatët në vëndet e mërgimit (psh gjatë luftes në ish Jugosllavinë) ajo ka përvojë të gjatë në punën në vendet post konflikt dhe në fushën humanitare dhe të zhvillimit. 

Elena Vilarova Velkovska punon si Oficere Kombëtare ne Mbrojtjen e Fëmijëve në situatë Emergjence për UNICEF FYRO Macedonia.

Marina Uzelac punon që prej vitit 2005 si menaxhere projekti në NGO Slovene Philanthropy, me fokus të vecantë në fëmijët e pashoqëruar dhe të ndarë.

Regjistrimi i Webinarit gjëndet këtu.

Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: